Vyhľadať
Close this search box.

REKLAMÁCIE

Odstúpenie od zmluvy na stiahnutie

Odstúpenie od zmluvy na stiahnute: Odstupenie-od-zmluvy.pdf

Reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný u predávajúceho reklamovať vady tovaru zakúpeného na bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Reklamácie sú vybavované:

  • telefonicky
  • v pracovných dňoch od 09:00 do 16:30 na telefónnom čísle: +421 918 497 867
  • e-mailom na:darafashion@darafashion.sk
  • písomne na adresu GALAXY, a.s., Gocarova 1558, 022 01 Cadca, Slovenská republika

K vratenému tovaru treba uviest obidve tel.čisla : +421 918 497 867 a tel.č. +421 905 919 892, aby bola objednávka spravne doručená.

Pri použití ktoréhokoľvek spôsobu kontaktovania predávajúceho za účelom reklamácie tovaru je potrebné následne zaslať reklamovaný tovar, riadne vyplnený reklamačný formulár a kópiu faktúry na adresu GALAXY, a.s., Gocarova 1558, 022 01 Cadca, Slovenská republika

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na vady spôsobené nešetrným, resp. nesprávnym zaobchádzaním, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí predávajúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. Každú reklamáciu vybavuje predávajúci v zákonnej lehote a o jej priebehu informuje kupujúceho.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

  • prirodzeným alebo nadmerným opotrebením
  • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa
  • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
  • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
  • mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamačný formulár